Startpagina

Veiligheidsstickers Gebruiksaanwijzingen Technische vertalingen


Veiligheid op het werk

In de nationale wetgeving van o.a. Nederland en België zijn Europese richtlijnen opgenomen met het doel de werkplek 
veiliger te maken en daardoor het aantal ongevallen te verlagen.
Als leverancier en/of werkgever, dient u aan die wettelijke Europese richtlijnen te voldoen.
Een goed veiligheidsbeleid is hierbij noodzakelijk. De leverancier moet een veilig product leveren (CE-gemarkeerd). 
De gebruiker (werkgever) moet het product veilig ter beschikking stellen aan de werknemer.
 

De Machinerichtlijn 2006/42/EG schrijft een dwingende volgorde voor tot het bereiken van het gewenste veiligheidsniveau van een 
machine bij het ontwerpen en ter beschikking stellen van machines.

 

Machinerichtlijn bijlage I, paragraaf 1.1.2.b:
1. Risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk beperken door uitgekiend ontwerp.
2. Beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die niet kunnen worden uitgesloten.
3. Informeren van de gebruiker met betrekking tot overige risico's.

De machinerichtlijn vereist dat de gebruikers van de machine worden gewaarschuwd voor eventuele restrisico's die zelfs 
blijven bestaan na een correcte risicoanalyse en risicoreductie. 
Niet alles kan worden opgelost of worden afgeschermd. De functionaliteit moet kunnen blijven bestaan. 

Veiligheidsstickers en instructies maken deel uit van deze oplossingen.

De Richtlijn Arbeidsmiddelen is wetgeving voor de gebruiker. Nadat een product veilig is geleverd door de leverancier, 
met CE-markering, dient de gebruiker deze machine/dit arbeidsmiddel veilig ter beschikking van de werknemer te blijven stellen. 
De werkgever dient hierop systematisch, goed onderbouwd en bewijsbaar te controleren.

Richtlijn Arbeidsmiddelen, Verplichtingen van de werkgevers, Artikel 3, Algemene verplichtingen:
De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen die in de onderneming en/of de inrichting 
ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt z
ijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, 
zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen kunnen w
orden gewaarborgd.

De Richtlijn Veiligheids- en/of Gezondheidssignalering (92/58/EG), geeft de minimum voorschriften waaraan de veiligheids- 
en gezondheidssignalering op het werk moet voldoen.

1. De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan van een veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het 
werk die voldoet aan het bepaalde in deze richtlijn, wanneer risico’s niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen w
orden 
beperkt door de collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de sfeer van de werkorganisaties.

De veiligheidsstickers uit het assortiment van BOMAX-GWENTEC voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen. 

Behalve de intrinsieke kenmerken speelt ook de herkenbaarheid van het pictogram een rol. 
De werknemer dient in één oogopslag het gevaar of de restrictie te herkennen!
De veiligheidspictogrammen van BOMAX-GWENTEC zijn ontworpen overeenkomstig de Europese geharmoniseerde normen voor veiligheid van machines 
en werkplek, te weten EN 61310-1 en 2; 1996, en overeenkomstig nationale normen NEN 3011 en DIN 5381.

Voor advisering en uitvoering van CE-markering en Richtlijn Arbeidsmiddelen kunt u contact opnemen met Ing. Jan Gerrits van GTEC te Boxmeer. 
Tel: 06 - 51182666

 

 Naar boven